هواکش ۵ پر PPG مدل Orbit 100

هواکش ۵ پر PPG مدل Orbit 100


برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید

۰۹۱۴۱۸۶۸۳۹۱ - ۰۹۱۲۷۷۴۲۹۹۴

آخرین بروزرسانی : ۲۰ تیر, ۱۴۰۰

بررسی اجمالی محصول

 • مدل هواکش: Orbit 100
 • تعداد پره: ۵
 • جنس پره: PPG
 • قطر پروانه (سانتی متر): ۹۱٫۵
 • توان موتور سه فاز ژن (کیلو وات): ۰٫۵۵
 • شدت جریان (آمپر): ۱٫۷
 • هوادهی در ۰ پاسکال (مترمکعب بر ساعت): ۲۱۵۰۰

نقد و بررسی : هواکش ۵ پر PPG مدل Orbit 100

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ

 • ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • مصرف پایین، ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۵ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۰۰۰ وات
 • ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﮐﻢ ﺣﺪود ۶۰ دﺳﯽ ﺑﻞ
 • مناسب ﺑﺮای داﻣﭙﺮوری و داﻣﺪاری ﻫﺎ

دﻣﺎﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ۲۵ درﺟﻪ ﺳﺎنتی گراد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــــﺮف ﺧﻮراک و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮآورده داﻣﯽ) ﻣﺜﻞ ﺷــــﯿﺮ ( ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳــــــﻼﻣﺘﯽ دام ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در اﻃﺮاف دام و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﮐﺶ اُرﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

ﮔﺮﻣﺎ و ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴـــــــﯿﮋن ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﺧﻤﻮدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــــﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدش ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

بازدیدها: ۹۳

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “هواکش ۵ پر PPG مدل Orbit 100”

Please rate*

Call Now Buttonواحد فروش