هواکش ۵ پر PPG مدل Orbit 100

هواکش ۵ پر PPG مدل Orbit 100


برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید

۰۹۱۴۱۸۶۸۳۹۱ - ۰۹۱۲۷۷۴۲۹۹۴

آخرین بروزرسانی : ۲۰ تیر, ۱۴۰۰

بررسی اجمالی محصول

 • مدل هواکش: Orbit 100
 • تعداد پره: ۵
 • جنس پره: PPG
 • قطر پروانه (سانتی متر): ۹۱٫۵
 • توان موتور سه فاز ژن (کیلو وات): ۰٫۵۵
 • شدت جریان (آمپر): ۱٫۷
 • هوادهی در ۰ پاسکال (مترمکعب بر ساعت): ۲۱۵۰۰

نقد و بررسی : هواکش ۵ پر PPG مدل Orbit 100

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ

 • ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ
 • مصرف پایین، ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۵ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۰۰۰ وات
 • ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﮐﻢ ﺣﺪود ۶۰ دﺳﯽ ﺑﻞ
 • مناسب ﺑﺮای داﻣﭙﺮوری و داﻣﺪاری ﻫﺎ

دﻣﺎﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ۲۵ درﺟﻪ ﺳﺎنتی گراد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــــﺮف ﺧﻮراک و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮآورده داﻣﯽ) ﻣﺜﻞ ﺷــــﯿﺮ ( ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳــــــﻼﻣﺘﯽ دام ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در اﻃﺮاف دام و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﮐﺶ اُرﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

ﮔﺮﻣﺎ و ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴـــــــﯿﮋن ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﺧﻤﻮدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــــﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدش ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “هواکش ۵ پر PPG مدل Orbit 100”

Please rate*

واحد فروش