گرمخانه و سردخانه ماست 250 کیلویی

گرمخانه و سردخانه ماست ۲۵۰ کیلویی