گرمخانه و سردخانه ماست 150 کیلویی

گرمخانه و سردخانه ماست ۱۵۰ کیلویی