خشک کن 2 تنی
خشک 2 تنی
خشک 2 تنی
خشک کن 2 تنی
خشک 2 تنی
خشک 2 تنی

دستگاه خشک کن کابینتی آلپ با ظرفیت ۲ تن