پکیج گرمایشی استخر

پکیج گرمایشی استخر 200000 آلپ، دستگاهی گرمایشی جهت تامین آب گرم مصرفی و کرمایش محیط می باشد. این دستگاه با استفاده از دو سوخت گاز طبیعی و گازوئیل، اقدام به گرمایش محیط مورد نظر می کند. همچنین با ظرفیت حرارتی معادل با 200000 کیلوکالری، جایگزینی مناسب برای موتور خانه های قدیمی محسوب می شود. مصرف این پکیج زمینی در مقایسه با موتورخانه ها بسیار پایین بوده و فضای مفید کمتری را اشغال می کند.