شیر سرد کن کارگاهی700 لیتر

شیر سرد کن کارگاهی آلپ صنعت، با مخزن 700 لیتری، یکی از تجهیزات ساخته گروه صنعتی آلپ در زمینه لبنیات است که نقش بسیار مهمی در ثبات دما و نگهداری شیر دارد. شیر به صورت ذاتی دارای باکتری هایی است که در صورت افزایش دما و رسیدن دمای شیر به دمای محیط فعال شده و شروع به تکثیر می نمایند. این ازدیاد باکتری باعث تغییر ماهیت شیر می گردد. به همین منظور استفاده از دستگاه های شیر سرد کن باعث شده است مدت زمان نگهداری شیر بسیار افزایش پیدا کند.