دستگاه تقطیر 22 لیتری با کندانسور برقی بهمراه پک ویژه آلپ

دستگاه تقطیر ۲۲ لیتری با کندانسور برقی با پک ویژه آلپ