ارده گیر سنگی AD55 ظرفیت 6 کیلویی

ارده گیر سنگی AD55 ظرفیت ۶ کیلویی