ارده گیر سنگی GDR45 با ظرفیت 3 کیلویی گیربکس دار خارجی

ارده گیر سنگی GDR45 با ظرفیت ۳ کیلویی گیربکس دار خارجی