ارده گیر سنگی AD50 با ظرفیت 5 کیلویی

ارده گیر سنگی AD50 با ظرفیت ۵ کیلویی