چرخ گوشت ایستاده EC-16

چرخ گوشت ایستاده آلپ مدل EC-16