گاو آهن دیسکی بازویی سنسوردار باغی (چندکاره)

گاو آهن دیسکی بازویی سنسوردار باغی (چندکاره)